http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przetarg nieograniczony na świadczenie gminnych usług przewozowych

14

Część pierwsza

Przygotowanie postępowania

 

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ

Analiza potrzeb i wymagań jest instrumentem powstałym na mocy art. 83 Pzp. Obligatoryjność jej wykonania przed wszczęciem postępowania, wyraźnie wynika z przepisu, a także wskazuje na cel analizy, jakim jest zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych. Wynika to również z uzasadnienia do projektu Pzp które wskazuje dodatkowo, że dzięki analizie potrzeb i wymagań możliwe będzie pełniejsze wdrożenie zasad wynikających z art. 44 ust 3 Ufp.

 

Przepis art. 83 określa minimalne elementy, które zamawiający powinien brać pod uwagę przy sporządzeniu analizy oraz stałe elementy, które powinny się w niej znaleźć, a także wyjątki od obligatoryjnego jej sporządzenia.

 

Obowiązek sporządzenia analizy potrzeb i wymagań odnosi się do zamawiających publicznych. Nie dotyczy on więc zamawiających sektorowych i subsydiarnych. Obowiązek dotyczy zamówień, których wartość przekracza progi unijne, co wynika z art. 266 Pzp, który wśród artykułów niemających zastosowania do zamówień o wartości poniżej progów unijnych wymienia właśnie art. 83. Dotyczy on także wszystkich zamówień niezależnie od trybu udzielenia zamówienia, jednak ust. 4 omawianego artykułu, wymienia dwa wyjątki, w których sporządzenie analizy nie jest obowiązkowe.

Pierwszy z nich występuje w trybie negocjacji bez ogłoszenia, gdy zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia, która nie wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było wcześniej przewidzieć, a nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem. Drugi przypadek dotyczy natomiast trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki (…)

 

Poza tym:

  • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMAWIANYCH USŁUG
  • WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • POWOŁANIE I ZADANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx