http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Regulacje dotyczące podwykonawstwa – przepisy unijne a ustawodawstwo krajowe

45

Od wielu lat pojawiały się głosy nawołujące do reformy unijnego reżimu zamówień publicznych w celu jego unowocześnienia, jednak prace w tym zakresie nabrały tempa dopiero w roku 2011. W tym czasie przeprowadzono szereg konsultacji społecznych m.in. dotyczących zamówień elektronicznych oraz możliwych kierunków zmian unijnego reżimu zamówień publicznych. W dniu 13 kwietnia 2011 r., komunikatem Komisji Europejskiej przyjęty został „Akt o jednolitym rynku”[1], w którym zmiany przepisów, dotyczących zamówień publicznych stanowią jedno z jego 12 działań priorytetowych sprecyzowanych jako: „Zmiana i unowocześnienie przepisów dotyczących zamówień publicznych w celu zapewnienia w tym zakresie zrównoważonej polityki, wspierającej zapotrzebowanie na towary, usługi i działania zgodne z zasadami ochrony środowiska, odpowiedzialne pod względem społecznym i innowacyjne. Zmiana ta musi również doprowadzić do powstania prostszych i bardziej elastycznych procedur udzielania zamówień przez instytucje zamawiające i zapewnić łatwiejszy dostęp przedsiębiorstw, głównie MŚP, do zamówień[2].”

Powiązane artykuły


[1]Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 kwietnia 2011 r. Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” KOM (2011) 206.

[2]Tamże, s. 23.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx