http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Roszczenie o odszkodowanie w zamówieniach publicznych

165

Prawo wykonawców do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody poniesionej w wyniku naruszenia procedur przetargowych nie może być uzależnione od ustalenia winy zamawiającego, nawet jeżeli w prawie krajowym istnieje ustawowe, lecz wzruszalne domniemanie winy zamawiającego, a przesłanki, na których zamawiający może polegać w celu wzruszenia domniemania są ograniczone. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 30 września 2010 r. w sprawie C-314/09 Stadt Graz przeciwko Strabag. Na podstawie austriackich przepisów z zakresu zamówień publicznych obowiązujących w kraju związkowym Styrii, prawo do odszkodowania przysługiwało tylko w przypadku zawinionego naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Ciężar dowodu, że nie doszło do naruszenia zawinionego spoczywał na zamawiającym.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx