http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Równoważność zaoferowanych rozwiązań w zamówieniach dofinansowywanych z Unii Europejskiej

83

Problem równoważności rozwiązań rozpatrywać trzeba także w kontekście zamówień dofinansowanych z budżetu UE. W stosunku do zamówień, których wartość mieści się w przedziale od 50.000 zł do 30.000 euro, beneficjenta obowiązywać będą zapisy dotyczące zasady konkurencyjności, określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” .

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Taryfikator korekt finansowych

W punkcie dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności w w/w progu wartościowym tj. w pkt 6.5.2 Wytycznych czytamy: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.

W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.

Powiązane artykuły

W tym miejscu, odnosząc się do przepisów prawa wspólnotowego w aspekcie możliwych do naliczenia korekt finansowych, trzeba po pierwsze wskazać na definicję nieprawidłowości, której zaistnienie jest niezbędne do naliczenia korekt. Zawiera ją artykuł 2 punkt 36 Rozporządzenia 1303/2013…

 

Justyna Olszewska-Stompel

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx