Rozwiązanie równoważne, oferta równoważna, oferta wariantowa

497

Problem, który chcę´ poruszyć, dotyczy kwestii równoważności, ale w zakresie znacząco różnym od tego, z jakim powszechnie mamy do czynienia w świetle przepisu art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Ta kwestia została już rozstrzygnięta i raczej nie ma problemów z jego właściwym rozumieniem oraz prawidłowym stosowaniem.

Art. 29 ust. 3 kształtuje generalny zakaz: „przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia”, dopuszczając wyjątek uprawniający zamawiającego do takiego sposobu opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli „jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy «lub równoważny»”.

Powiązane artykuły

Liczne publikacje na ten temat1, a także jednolita linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej pozwalają na właściwe stosowanie wyjątku od zakazu ujętego pierwszą część zdania ust. 3 oraz zasady opisywania przedmiotu zamówienia wyrażonej przepisem art. 29 ust. 2.

Cały artykuł dostępny w miesięczniku „Zamówienia Publiczne Doradca” nr 3(203)/2014 na s. 51