http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

RYNEK: Odwołania w 2013 roku

46

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została Informacja Krajowej Izby Odwoławczej o działalności w 2013 roku. Wynika z niej iż w roku minionym wpłynęły 3044 odwołania, w tym 3041 odwołań do Prezesa Izby (99,90%), a 3 odwołania (0,1%) – od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu – do Prezesa UZP.

Największą liczbę odwołań odnotowano w drugim kwartale 2013 r. (850), a najmniejszą – w czwartym (710). W kwartale pierwszym i trzecim wpłynęło po 742 odwołania.

Utrzymuje się tendencja corocznego zwiększania liczby odwołań. Ilustruje to  poniższa tabela:

 

Rok

Liczba odwołań

2012

2.942

2011

2.820

2010

2.823

2009

1.985

2008

1.539

 

Dominującym sposobem wnoszenia odwołań była forma pisemna. W taki sposób wniesiono 2588 odwołań (84%). Jedynie 486 odwołań (16%) zostało wniesionych w formie elektronicznej, za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Aż 685 (22,5%) odwołań wniesionych w roku ubiegłym zawierało braki formalne, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Choć liczba ta systematycznie spada – w roku 2012 konieczność wezwania wykonawców do uzupełnienia odwołania nastąpiła w 767 przypadkach (29%), a w roku 2011 w 866 przypadkach (31%), wciąż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. 259 (8,48) odwołań zwróconych zostało z powodu nieuiszczenia wpisu. Dla porównania – w 2012 r. zostało zwróconych 290 (10%) odwołań.

Najwięcej odwołań dotyczyło usług – 44%, dostaw dotyczyło 35% odwołań, a robót budowlanych 21%. 2359 (77,5%) odwołań wniesiono w postępowaniach, których wartość przekracza progi unijne. Do łącznego rozpoznania skierowanych zostało 611 odwołań, tj. 20 % w stosunku do liczby wszystkich rozpoznanych odwołań.  

Zgłoszono 2.788 przystąpień do toczących się postępowań odwoławczych, w tym 2.047 po stronie zamawiającego (73,42%), a 741 po stronie odwołującego (26,58%).

Zdecydowana większość odwołań – 2255 (81%) rozpatrywana była w składzie jednoosobowym, w składzie trzyosobowym rozpatrywano 533 odwołania (19%). Średni czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron wynosił 11 dni, natomiast średni czas oczekiwania na orzeczenie – 16 dni.

Rozpoznaniu przez składy orzekające Izby podlegało 2.796 odwołań (91,52%). Obrazuje to poniższa tabela:

Rozstrzygnięcie

Liczba postępowań

Odsetek

Oddalenie odwołania

972

34,76 %

Uwzględnienie odwołania

732

26,18 %

Umorzenie postępowania wskutek cofnięcia odwołania

 

505

 

18,6 %

Umorzenie postępowania w wyniku uwzględnienia przez zamawiającego całości zarzutów

 

 

473

 

 

16,62 %

Odrzucenie odwołania

114

4,08 %

Powiązane artykuły

 

Spośród wydanych 1704 wyroków – orzeczenia uwzględniające odwołanie stanowiły 42,96%, a 57,04% wyroki oddalające odwołanie.

W roku minionym na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej wniesiono 144 skargi, co stanowi 5,15% liczby spraw odwoławczych zakończonych w 2013 r. Dla porównania – w 2012 r. wniesiono 152 skargi (6%), a w 2011r. – 148 skarg (5%). Obrazuje to następująca tabela:

Podmiot składający skargę

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Odwołujący

83 (58%)

97 (64%)

81 (55%)

Zamawiający

41 (28,5%)

31 (20%)

37 (25%)

Przystępujący

11 (7,5%)

14 (9%)

27 (18%)

Prezes UZP

9 (6%)

10 (7%)

3 (2%)

Na podstawie przekazanych KIO orzeczeń sądów okręgowych ustalono, że w 2013 r., sądy rozpoznały 105 skarg na orzeczenia Izby (zarówno z roku 2012 jak i 2013), w tym:

 

·         39 skarg zostało odrzuconych (37,14%), w tym 25 z powodu braku opłaty od skargi;

·         16 postępowań zostało umorzonych (15,24%);

·         2 skargi skutkowały uchyleniem wyroku (1,90%);

·         14 skarg skutkowało zmianą wyroku (13,33%);

·         33 skargi zostały oddalone (31,43%).

 

 

                                                                                                                      Opr. red.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx