RYNEK: Wydatki na kulturę i naukę

52

Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki budżetu państwa oraz wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego systematycznie rosną. W latach 2008 – 2014 r. na realizuję zadań w tym zakresie przeznaczonych zostało ponad 23 miliardy zł. ze środków budżetu państwa, funduszy celowych, wieloletnich programów rządowych oraz środków europejskich.

Największa część wydatków z budżetu państwa przeznaczana jest na funkcjonowanie muzeów –  ponad 25% oraz na ochronę i konserwację zabytków – ponad 16%. W latach 2008 – 2013 na szeroko pojętą infrastrukturę kultury wydatkowanych zostało blisko 5 mld zł. Do końca 2015 r. kwota ta ma być bliska 6 mld. zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego samorządów terytorialnych w latach 2000 – 2012 obrazuje poniższe zestawienie:

 

MKiDN „Źródła finansowania kultury”

 

Jak podaje w raporcie „Nauka w Polsce” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2007 r. następuje stały wzrost środków na naukę. O ile w 2007 r. na naukę przeznaczono 3,8 mld zł, w 2013 r. było to już 6,8 mld zł. Między rokiem 2012 a 2013 przyrost wydatków w tym sektorze wyniósł 130 mln zł.

Rosną również środki pozyskane na badania: z prawie 2,4 mld zł w 2010 r. do ponad 4 mld zł w 2012 r. Najwięcej środków otrzymują naukowcy z obszaru nauk technicznych. Kwota finansowania badań w tym obszarze wyniosła w roku 2013 o ponad 2,5 mld zł. Łączna wartość grantów realizowanych obecnie w obszarze nauk technicznych to ponad 5,7 mld zł, przy średniej wartości grantu ponad 2 mln zł.

Na stosunkowo wysokim poziomie kształtuje się wielkość nakładów na dużą infrastrukturę badawczą, służącą potrzebom badań naukowych. Sytuację w tym zakresie obrazuje poniższy diagram:

Powiązane artykuły

 

 Opr. A. Z. Nowak, A. Niewiadomski,

„Finansowanie nauki w Polsce”

 

Według MNiSW rośnie też zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem projektów badawczo-rozwojowych. W 2010 r. przedsiębiorcy deklarowali, że w programach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na B+R (badania i rozwój) wydadzą 250 mln zł. W ciągu czterech lat – od roku 2013 do roku 2016 przedsiębiorcy chcą na B+R wydać ok. 4,9 mld zł.

 

Opracowano.

na podst. materiałów

MKiDN oraz MNiSW