http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rynek zamówień publicznych w 2017 roku

35

W okresie styczeń – grudzień 2017 roku opublikowano 350.801 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 287.311, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 63.490. Ponadto opublikowano 71 ogłoszeń dotyczących koncesji – w Biuletynie zamówień Publicznych 54, w TED 17.

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 146.871, w tym w BZP 124.636, w TED 22.235, a ogłoszeń o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – 323, w tym w BZP 113, w TED 210.

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 135.718, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 113.243, a w TED 22.475. Dla porównania – w roku 2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 88.587 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i wyniku konkursu,  a w roku 2015 –  118.080.

Liczbę ogłoszeń opublikowanych w roku ubiegłym przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj ogłoszenia

Miejsce publikacji

RAZEM

BZP

TED

O zamówieniu

124.636

22.235

146.871

O zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

113

210

323

O udzieleniu zamówienia

113.243

22.475

135.718

O konkursie

107

31

138

O wynikach konkursu

90

221

311

O zmianie ogłoszenia

43.103

16.389

59.492

O zamiarze zawarcia umowy

3.299

737

4.036

O zmianie umowy

2.720

309

3.029

Informacyjne o planowanych zamówieniach

797

797

O profilu nabywcy

86

86

R A Z E M

287.311

63.490

350.801

Biuletyn Informacyjny UZP nie podaje, jaka była wartość ogłoszonych i udzielonych zamówień, a na podstawie liczby publikowanych ogłoszeń trudno stwierdzić, czy była ona wyższa niż w roku 2016.

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia

BZP

TED

Ogółem

Roboty budowlane

41,30%

8,87%

36,22%

Dostawy

33,03%

52,64%

36,09%

Usługi

25,68%

38,49%

27,69%

Powiązane artykuły

Podobnie jak w roku 2016 dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,31% i 98,03%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,21% postępowań poniżej progów oraz w 1,30% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,03% postępowań poniżej progów oraz 0,50% postępowań powyżej progów unijnych. Zarówno poniżej, jak i powyżej progów unijnych incydentalnie stosowany był dialog konkurencyjny – 0,05% postępowań oraz partnerstwo innowacyjne – 0,01%.

W stosunku do roku 2016 wzrósł wskaźnik dotyczący ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Cena jako jedyne kryterium stosowana była w co dziesiątym postępowaniu ogłaszanym w BZP oraz w 22% postępowań ogłaszanych w TED.

Dane z ogłoszeń publikowanych w TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań

Roboty

budowlane

Dostawy

Usługi

Ogółem

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Cena jako jedyne

kryterium

9%

11%

10%

26%

8%

19%

9%

22%

Cena i inne kryteria

91%

89%

90%

74%

92%

81%

91%

78%

Na poziomie zbliżonym do roku 2016 kształtowała się konkurencyjność postępowań. Średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu wynosiła 2,38, ofert odrzucanych – 1,49.

W roku 2017 polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 669 zamówień na łączną kwotę 8.411.510.616 zł., natomiast polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 69 kontraktów na łączną kwotę 97.597.556 euro.

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego

UZP Nr 12/2017

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx