http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszym kwartale 2017 roku

28

Zamówienia publiczne w

pierwszym kwartale 2017 roku

W pierwszym kwartale 2017 r. opublikowano 70.698 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 56.666, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 14.032. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 65.392 ogłoszenia (o 5.306 mniej) –  w BZP 53.137  (o 3.529 mniej), w TED – 12.255 (o 1.777 mniej).

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 29.249, w tym w BZP 24.532, w TED 4.717. W pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 27.414, w tym w BZP 23.110 i w TED 4.304.

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 26.764, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 21.701, a w TED 5.063. Dla porównania – w pierwszym kwartale roku 2016 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano 26.458 (BZP 21.675, TED 4.783).

Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w TED w latach 2016 – 2017 przedstawia poniższy diagram:

 

Diagram ze str. 2 załączonego materiału – „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2016 – 2017)”

Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż w pierwszym kwartale roku bieżącego aktywność zamawiających była wyraźnie większa, niż podczas trzech pierwszych miesięcy roku ubiegłego. Biuletyn Informacyjny UZP nie podaje, jaka była wartość ogłoszonych i udzielonych zamówień, należy jednak przyjąć, iż była ona wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Powiązane artykuły

Rodzaj zamówienia

BZP

TED

Roboty budowlane

37,49%

8,80%

Dostawy

34,72%

52,23%

Usługi

27,79%

38,97%

Podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,10% i 97,22%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,33% postępowań poniżej progów oraz w 2,15% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,02% postępowań poniżej progów oraz 0,48% postępowań powyżej progów unijnych. Zarówno poniżej, jak i powyżej progów unijnych incydentalnie stosowany był dialog konkurencyjny – 0,03% postępowań oraz partnerstwo innowacyjne – 0,01%.

Wśród zamówień udzielonych, podobnie jak w roku ubiegłym, na pierwszym miejscu znajdują się dostawy (43,26%), na drugim – usługi (40,08%) i na trzecim roboty budowlane (16,66%).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyraźnie zwiększył się wskaźnik, dotyczący ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

Dane z ogłoszeń publikowanych w TED

Kryterium

Odsetek postępowań

Roboty

budowlane

Dostawy

Usługi

Ogółem

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Cena jako jedyne

kryterium

9%

10%

10%

27%

8%

18%

9%

22%

Cena i inne kryteria

91%

90%

90%

73%

92%

82%

91%

78%

W pierwszym kwartale bieżącego roku polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 173 zamówień na łączną kwotę 506.237.700 zł., natomiast w tym czasie polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 20 kontraktów na łączną kwotę 21.073.473 euro.

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego

UZP Nr 3/2017

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx