http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2012 r.

35

Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, że unijne prawo stoi na przeszkodzie obowiązywaniu takich unormowań, jak art. 24 ust. 1 pkt 1a Prawa zamówień publicznych. Wyrokiem z 13 grudnia 2012r. Trybunał Sprawiedliwości  (TSUE lub Trybunał) po raz pierwszy interpretował przepisy unijne w związku z polskim Prawem zamówień publicznych. Trybunał orzekł, że art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) dyrektywy 2004/18 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowań krajowych stanowiących, że poważne wykroczenie zawodowe, powodujące automatyczne wykluczenie danego wykonawcy z trwającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zachodzi w sytuacjach opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1a Pzp. Orzeczenie Trybunału jest interesujące i ważne w kilku obszarach. Niemniej jednak, warto spojrzeć na dwa, wybrane. Po pierwsze, na wykładnię pojęcia „poważnego wykroczenia zawodowego”. Po drugie, na znaczenie wyroku dla stosowania lub odmowy stosowania w polskim systemie zamówień publicznych art. 24 ust. 1 pkt 1a Pzp. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx