Cel dialogu konkurencyjnego i wątpliwości interpretacyjne

37

Na mocy dyrektyw unijnych zamawiający ma prawo poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod warunkiem jednak, że doradztwo takie nie spowoduje ograniczenia konkurencji. Pomimo tego, iż dyrektywy (zarówno klasyczna, jak i sektorowa) stwarzają taka możliwość, polski ustawodawca dosyć późno zdecydował się na formalne uregulowane kwestii związanych z przeprowadzeniem dialogu technicznego przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia. Poprzednie wersje Pzp nie sankcjonowały przeprowadzania takich konsultacji. Zamawiający korzystali jedynie w sposób nieformalny z doradztwa technicznego przed wszczęciem postępowania, np. prowadzili rozmowy z potencjalnymi wykonawcami lub wysyłali zapytania ofertowe w celu tzw. rozeznania rynku. Ponieważ możliwość skorzystania z doradztwa technicznego przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia nie miała oparcia w ustawie, a jedynie w dyrektywach zamówieniowych, działania zamawiającego rodziły wątpliwości co do legalizmu i słuszności prowadzonego dialogu technicznego.