Stanowisko Związku Pracodawców Business Centre Club w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

32

UWAGI OGÓLNE

 

Przedstawiony projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w intencji Projektodawców ma stanowić implementację do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tj.:

 

1.   2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65);

Powiązane artykuły

 

2.   2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243);

 

3.    2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z             28.03.2014, str. 1).

 

Wskazane powyżej dyrektywy zostały przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w lutym 2014 r. i weszły w życie 17 kwietnia 2014 r. Państwa członkowskie mają dwa lata na implementację nowych rozwiązań do krajowych porządków prawnych, co oznacza, że do dnia 18 kwietnia 2016 r. (w odniesieniu do niektórych rozwiązań możliwe jest odroczenie terminu wdrożenia odpowiednio do 18 kwietnia 2017 r. i 2018 r.) Rzeczpospolita Polska musi wdrożyć nowości przewidziane treścią dyrektyw. Zakres przewidzianych modyfikacji jest bardzo szeroki, dlatego z pewnością konieczne będą zmiany w  Prawie zamówień publicznych, a być może nawet przygotowanie nowej ustawy.