Systemowe znaczenie dialogu technicznego

34

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła do systemu zamówień publicznych nową, od dawna zapowiadaną i po części oczekiwaną instytucję prawną – „dialog techniczny”. Nowelizacja ta w zasadniczej części była dedykowana implementacji przepisów prawa unijnego, przede wszystkim związanych z wdrożeniem norm „dyrektywy obronnej”. „Część unijna” nowelizacji według projektodawców miała być ponadto efektem „analiz i przeglądu ustawy (…) pod kątem zgodności z ciągle zmieniającym się prawem europejskim”. Autorzy wspominali o uwzględnieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej), a także o koniecznym wprowadzeniu do ustawy dotąd jeszcze nie przyjętych regulacji z pozostałych dwóch głównych dyrektyw unijnych opisujących problematykę udzielania zamówień publicznych tj. dyrektyw „klasycznej” i „sektorowej”. W tej właśnie grupie znalazły się normy definiujące dialog techniczny. Sam dialog techniczny jest opisany w preambułach obu dyrektyw, kwestią czasu było więc jego wprowadzenie do naszego systemu prawnego.