http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tajemnica przedsiębiorstwa. Recepcja zmian legislacyjnych w orzecznictwie KIO

147

W artykule omówione zostaną poszczególne elementy definicyjne tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem przykładowych kategorii informacji mogących wpisywać się w to pojęcie. Autorzy omówią również dorobek orzeczniczy ZA i KIO, ze szczególnym naciskiem na ewoluujące wraz ze zmianami przepisów Pzp regulujących przedmiotową materię, poglądy na obowiązki wykonawców związane z zastrzeganiem informacji i skutkami negatywnej oceny zasadności takiego zastrzeżenia.

Jedną z generalnych zasad udzielania zamówień publicznych, określoną w art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , jest zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gwarantująca w praktyce uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Bez wątpienia jawność i przejrzystość prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służy także ograniczeniu zjawisk patologicznych, występujących w sferze zamówień publicznych.

Oczywistym i nie budzącym wątpliwości jest, że zasada jawności może być ograniczona jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Jednym z podstawowych ograniczeń, wyrażonych w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp jest nieujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W tym miejscu zauważyć należy, że we współczesnym obrocie gospodarczym informacja posiada bardzo istotną wartość. Niewątpliwie jest ona cennym towarem, mogącym stanowić źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorcy nad innym przedsiębiorcami działającymi na rynku. Obecnie informacja jest jednym z podstawowych zasobów przedsiębiorstwa i odgrywa ogromną rolę w kontekście jego funkcjonowania. Wobec tego informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa ma wymierną wartość ekonomiczną, a zatem przez jej ochronę, chroniony jest interes gospodarczo-ekonomiczny konkretnego podmiotu…

 

Autor:

Ewa Kisiel
Daniel Konicz
Marzena Teresa Ordysińska

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx