TEKST JEDNOLITY USTAWY O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA

39

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 października 2022 r. pod poz. 2094 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa. Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednolity tekst nie uwzględnia przepisów dotyczących upoważnienia, przez organ stanowiący, zarządu województwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej, wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie obejmuje również przepisów umożliwiających zarządowi województwa dokonywania zmian „w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”. Ustawa o samorządzie województwa określa m.in. zakres działania samorządu województwa z zastrzeżeniem, że nie narusza on samodzielności powiatu i gminy. Przepisy wskazują też sposób wykonywania zadań własnych oraz zarządzania jednostkami podległymi.

 

źródło: www.samorzad.pap.pl