http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Terminy w Prawie zamówień publicznych

85

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Autorem dzisiejszej publikacji jest Piotr Sokołowski, radca prawny współpracujący z Grupą Doradczą SIENNA.

ODESŁANIE DO PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

Przepisy Prawa zamówień publicznych bardzo często nakładają, zarówno na zamawiających, jak i na wykonawców, prawa i obowiązki związane z upływem określonej w tychże przepisach jednostki czasu. Jednak samo Pzp oprócz art. 14 ust. 2 nie zawiera przepisów regulujących kwestię obliczania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z odesłaniem z art. 14 do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Przepisem, który stanowi inaczej, jest wspomniany wcześniej art. 14 ust. 2 Pzp stanowiący, że „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”. Tym samym, zgodnie z brzmienia art. 14, obliczając terminy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stosuje się przepisy Tytułu V Kodeksu cywilnego.

Tak więc wyznaczając termin pamiętać należy, że zgodnie z art. 111 § 1 Kc „termin oznaczony w dniach kończy się z upływem…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx