http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

66

Artykuł 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu zdefiniowania tego pojęcia ustawodawca odsyła do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 4 września 2018 r. określono nową definicję pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Tajemnica przedsiębiorstwa w prawie unijnym i prawie polskim

Nowelizacja z dnia 5 lipca 2018r. stanowi transpozycję do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (dalej „dyrektywa 2016/943/UE”).

Unijny prawodawca w motywie 14 dyrektywy 2016/943/UE wskazuje, że należy przyjąć jednolitą definicję tajemnicy przedsiębiorstwa bez ograniczania zakresu ochrony przed przywłaszczeniem. Taka definicja powinna zatem być sformułowana w sposób uwzględniający know-how, informacje handlowe i informacje techniczne w przypadkach, w których istnieje zarówno uzasadniony interes w utrzymaniu poufności, jak i uzasadnione oczekiwanie, że taka poufność zostanie zachowana.

Ponadto taki know-how lub informacje powinny mieć rzeczywistą lub potencjalną wartość handlową. Takie informacje lub know-how powinny być uważane za informacje o wartości handlowej wówczas, gdy przykładowo ich bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnianie może…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx