http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych

54

Nowe dyrektywy europejskie[1], podobnie jak dotychczas obowiązujące, nie regulują wyczerpująco wszystkich warunków proceduralnych udzielania zamówień publicznych, ograniczają się jedynie do kluczowych wymagań z punktu widzenia podstawowych zasad europejskiej przestrzeni gospodarczej. Zachowują więc wyłącznie funkcje koordynacyjno-harmonizacyjne. Stąd wyraźne zastrzeżenie (por. zwłaszcza art. 26 ust. 1 dyrektywy 2014/24), że przy udzielaniu zamówień publicznych stosuje się procedury krajowe dostosowane do wymogów dyrektywy. W ujęciu ilościowym oznacza to utrzymanie prymatu prawa krajowego, które nadal w przeważającej mierze kształtuje tok procedur w zgodności z nadrzędnymi pryncypiami wspólnotowymi.

 

Powiązane artykuły

            Spośród dyspozycji zawartych w dyrektywach najważniejsze znaczenie mają – rzecz jasna – europejskie zasady udzielania zamówień, których oddziaływanie ma charakter kompleksowy, wykraczają bowiem poza jednostkowe kwestie. Obok swobód traktatowych liczą się zwłaszcza zasady równego traktowania i niedyskryminacji wykonawców, a także zasady wzajemnego uznawania, proporcjonalności i przejrzystości. Procedury krajowe muszą zatem je  urzeczywistniać praktycznie, zwłaszcza przy pełnym otwarciu na konkurencję. Tradycyjny cel regulacji zamówień publicznych, zorientowany na zapewnienie dostatecznej efektywności wydatków publicznych, mający bardziej wymiar krajowy niż ponadnarodowy, już co najmniej od początku XXw. uzupełniany jest sukcesywnie o funkcje związane z ochroną konkurencji, początkowo jedynie w wymiarze krajowym, a potem także w ujęciu transgranicznym. Pomimo tego europejskie prawo zamówień nadal działa selektywnie.[1]Zob. zwłaszcza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.2.2014 r., nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (dalej jako: dyrektywa 2014/24) oraz nr 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 17/WE (Dz.Urz. UE, L 94, 28.3.2014 r.).

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx