http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tryb podstawowy

53

Tryb podstawowy został przewidziany dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych i jest najczęściej stosowaną procedurą udzielania takich zamówień. Zgodnie z art. 275 Prawa zamówień publicznych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w tym trybie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

 

UWAGI WSTĘPNE

Momentem wszczęcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

W jego treści zamawiający określa, czy:

  • wyboru najkorzystniejszej oferty dokona bez przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty (art. 275 pkt 1) , albo
  • wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany spośród ofert dodatkowych, po zakończeniu negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, z tym, że negocjacje powinny być przewidziane w dokumentacji postępowania oraz mieć na celu ulepszenie treści ofert (art. 275 pkt 2), albo
  • zaprosi wykonawców do złożenia ofert ostatecznych poprzedzonych negocjacjami w celu ulepszenia ich treści (art. 275 pkt 3).

Zobowiązany jest też do wskazania podstawy prawnej prowadzonego postępowania. Należy przy tym podkreślić, że ostateczna decyzja dotycząca prowadzenia negocjacji należy wyłącznie do niego i zwykle podyktowana jest warunkami zamówienia, w szczególności związanymi z przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z uprawnieniami, wynikającym z art. 276 ust. 2 zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania znanych mu wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • WARIANT – POSTĘPOWANIE BEZ NEGOCJACJI
  • WARIANT – NEGOCJACJE NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 2
  • WARIANT – NEGOCJACJE NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 3
  • UWAGI KOŃCOWE

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx