UDOSTĘPNIENIE WZORCOWYCH DOKUMENTÓW

39

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że w zakładce „Repozytorium wiedzy” – „Wzorcowe dokumenty” –- „Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp” zamieszczone zostały cztery nowe dokumenty: „Zestawienie oświadczeń i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji” – odrębnie dla postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne oraz dla postępowań, których wartość jest mniejsza od progów unijnych, a także „Zestawienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia” – odrębnie dla postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne oraz dla postępowań, w których wartość jest mniejsza od progów unijnych. Ze swojej strony zachęcamy do zapoznania się z prezentowanymi wzorami, a także do korzystania z nich w codziennej praktyce.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl