Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne – wybrane zagadnienia cz.5

70

W poprzedniej części artykułu przedstawione zostały wybrane kryteria pozacenowe – kryterium jakości, funkcjonalności, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne oraz innowacyjne, a także związanego z nimi orzecznictwa i postulaty piśmiennictwa. Zamykając rozważania dotyczące pozacenowych kryteriów oceny ofert po nowelizacji, warto  scharakteryzować  kryteria odnoszące się do samej realizacji zamówienia.