http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt. 5 w związku ze zmianą przepisów prawa

94

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy, które to postępowanie kończy. Unieważnienie postępowania jest wyjątkiem (art. 254 Pzp).

W dyrektywach unijnych (2014/24/UE i 2014/25/UE) brak jest uregulowania instytucji unieważnienia postępowania, co oznacza pozostawienie ustawodawcy krajowemu swobody w jej kształtowaniu.

Obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia reguluje art. 255, a motywy ustawodawcy i przesłanki unieważnienia można najlepiej poznać i zrozumieć na przykładzie zaczerpniętym z praktyki. Artykuł opisuje sytuację, w której zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 5, powołując się na zmianę przepisów prawa w toku prowadzenia postępowania.

 

HISTORIA PRAWDZIWA

Zamawiający sektorowy prowadził, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne na przebudowę systemu ciepłowniczego miasta. Zamówienie podzielone zostało na 6 części, a w terminie składania ofert wpłynęło 16 ofert. Przed otwarciem ofert zamawiający poinformował wykonawców o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdej z jego części, które to kwoty były dużo większe niż ceny ofert złożonych na poszczególne części.

Po ocenie merytorycznej ofert zamawiający wezwał wykonawców, których oferty były najkorzystniejsze w danej części zamówienia, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wszyscy wykonawcy złożyli wymagane dokumenty i na tym etapie postępowania oczekiwano na wybór oferty, a następnie na zawarcie umowy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ARTYKUŁ 255 PKT 5
  • ZARZUTY PRZEDSTAWIONE W ODWOŁANIU
  • STANOWISKO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx