http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wykluczenie wykonawcy skazanego za przestępstwo finansowania terroryzmu

61

Przejawem szczególnej ochrony środków publicznych są regulacje Prawa zamówień publicznych, wykluczające z postępowania o udzielenie zamówienia osoby prawomocnie skazane za przestępstwa z zakresu terroryzmu, w szczególności za stypizowane w art. 165a Kodeksu karnego finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Zwiększenie środków ochrony wynika z tego, że zagrożenia związane z terroryzmem wywierają systemowy wpływ na krajowy i międzynarodowy obrót gospodarczy. W szczególności w kontekście walki z terroryzmem takie wykluczenie konieczne jest w przypadku tych zamówień publicznych, w ramach których realizujący je uzyskałby dostęp do wrażliwych danych osobowych.

 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY SKAZANEGO ZA FINANSOWANIE

TERRORYZMU W DYREKTYWACH ORAZ PZP

W wymiarze europejskim procedura wykluczenia sprawcy finansowania terroryzmu wynika z dyrektyw zamówieniowych Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE (dyrektywa klasyczna), 2014/25/UE (dyrektywa sektorowa).

Art. 57 ust. 1 lit. e dyrektywy klasycznej ustanawia imperatyw wykluczenia sprawcy finansowania terroryzmu – jest zawsze automatyczne i konieczne. Oprócz „rozsądnego karania przestępstw, musi bowiem zapobiegać ewentualnym przyszłym szkodom, ponieważ „wprowadzenie przesłanek obligatoryjnych wykluczenia jest odpowiedzią na narastające zagrożenie zjawiskiem terroryzmu”.

Prawo zamówień publicznych reguluje podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w Oddziale I Rozdziału II. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • OBLIGATORYJNOŚĆ WYKLUCZENIA
  • OSŁABIENIE ZASADY OBLIGATORYJNOŚCI WYKLUCZENIA – ZAMAWIAJĄCY SEKTOROWI
  • SKAZANIE ZA CZYN ZABRONIONY OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA OBCEGO – W PZP
  • UWAGI KOŃCOWE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx