http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

25

Zgodnie z motywem 76 preambuły dyrektywy 2014/24/UE „w przypadku wszelkich zamówień przeznaczonych do użytku osób, zarówno ogółu społeczeństwa, jak i personelu instytucji zamawiającej, niezbędne jest opracowanie przez instytucje zamawiające specyfikacji technicznych w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub opcji projektowania dla
wszystkich, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.”

 

REGULACJE PRAWNE

 

W ślad za ustawodawcą unijnym ustawodawca krajowy wprowadził powyższe regulacje do Prawa zamówień publicznych, gdzie w art. 100 wskazał, że:

„1. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.”

Należy pamiętać, iż obowiązki te dotyczą wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a więc zarówno dostaw, usług, jak i robót budowlanych. Wprowadzone regulacje mają na celu zapewnienie dostępności, w tym architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, osobom o szczególnych potrzebach, wynikających z braku pewnej sprawności lub sytuacji, w której się znajdują. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • RZĄDOWY PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS
  • PRZYKŁADY ZAPISÓW W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx