http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Uzupełnianie i poprawianie treści oferty w zakresie przedmiotu świadczenia

69

 

Powiązane artykuły

Podanie wymaganych w ofercie informacji konkretyzujących przedmiot świadczenia (zazwyczaj na formularzu ofertowym czy cenowym), np. szczegółowej specyfikacji technicznej proponowanego sprzętu albo nazwy modelu i producenta oprogramowania bądź opisu zaoferowanego systemu informatycznego stanowi treść oferty, a nie dokument (czy oświadczenie) potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego. Nie ma więc do nich zastosowania art. 25 ust. 1. Konsekwentnie, nie ma też zastosowania § 5 ust. 1 w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  i art. 26 ust. 3 (dot. wezwania do uzupełnienia). Brak podania tych informacji uniemożliwia konkretyzację świadczenia oferowanego zamawiającemu i prowadzi do braku możliwości prawidłowej oceny oferty, co stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ o merytorycznym charakterze i powoduje konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Treść oferty, co do zasady nie podlega uzupełnieniu, co najwyżej wyjaśnieniu na podstawie art. 87 ust. 1, które nie będzie zmieniać, czy rozszerzać treści oferty. Oferta podlega złożeniu w terminie określonym w ogłoszeniu i SIWZ, terminie jednakowym dla wszystkich wykonawców. Uzupełnienie, zmiana treści oferty dot. przedmiotu świadczenia wykonawcy stanowiłaby naruszenie art. 7 (dot. równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji). W pewnych okolicznościach niezgodność oferty z SIWZ,  polegającą na braku podania tych informacji na formularzu ofertowym lub cenowym można usunąć na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3, w szczególności, kiedy w innych częściach (załącznikach) oferty podano tę informację. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx