http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dyscyplina finansów publicznych w systemie zamówień publicznych

73

TROCHĘ HISTORII I STATYSTYKI

Kwestie związane z dozorowaniem ładu finansów publicznych poprzez prawidłowe zarządzanie nimi i wynikająca z tego odpowiedzialność za naruszenie ówcześnie jeszcze dyscypliny budżetowej zawierała ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe. Przepisy tej ustawy w sposób ogólny w Rozdziale 8 (art. 57 do art. 69) opisywały zarówno czyny stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej, jak również organy właściwe do orzekania w sprawach naruszenia dyscypliny, katalog osób podlegających odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej oraz sposób dochodzenia odpowiedzialności za takie naruszenie.

Z racji, iż w tym okresie nie funkcjonował wyodrębniony system wyłaniania wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych finansowanych ze środków budżetowych, pierwotne przepisy ustawy nie zawierały odniesienia do przepisów regulujących ich nabywanie. Stosowne regulacje pojawiły się w ustawie dopiero w 1995 r. po wejściu w życie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Co do zasady, regulacje te zostały przeniesione do ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r., gdzie określone zostały pod pojęciem dyscypliny finansów publicznych, które obowiązuje nas do dnia dzisiejszego. Stopniowe dostrzeganie wagi problemu, w jaki sposób środki publiczne są zarządzane i wydatkowane doprowadziło do wyodrębnienia związanych z tym zagadnień do odrębnego aktu prawnego, jakim jest ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • CO JEST NARUSZENIEM DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KTO ZA NIE ODPOWIADA
  • JEŻELI NIE KIEROWNIK JEDNOSTKI, TO KTO?

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx