http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Warunki udziału w postępowaniach na systemy i usługi informatyczne

50

Zamówienia na systemy i usługi informatyczne należą do szczególnie złożonych i trudnych postępowań. Przygotowanie kluczowego  elementu SWZ, jakim są warunki udziału w postępowaniu,  jest doniosłą czynnością, która powinna otwierać drogę do prawidłowego wyboru rzetelnego wykonawcy, zapewniającego należyte wykonanie zamówienia.

Zgodnie z nowymi regulacjami Prawa zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek udzielenia zamówienia, które realizuje zasadę najlepszego stosunku efektów do nakładów oraz możliwie najlepszej jakości w ramach posiadanych środków finansowych. Powinien więc dążyć do umożliwienia udziału w postępowaniu jak największemu gronu kompetentnych i solidnych oferentów.

 

Regulacje unijne

W obszarze kwalifikacji podmiotów ubiegających się o zamówienie Pzp wyraźnie określa trzy obszary: obligatoryjnego wykluczania wykonawców, fakultatywnego wykluczania wykonawców i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Odzwierciedla to unormowania zawarte w Dyrektywie klasycznej z 2014r.

W sekcji 3 tego aktu prawnego zostały określone m.in. zasady wyboru uczestników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. W art. 57 zostały zdefiniowane podstawy wykluczenia,  a w art. 58 kryteria pozwalające na ocenę kwalifikacji kompetencji wykonawcy do prowadzenia danej działalności zawodowej, jego sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej. Zawarto w tych przepisach istotną normę stanowiącą, iż wszystkie wymagania, które są ustanawiane przez zamawiającego w celu oceny, czy  „kandydat lub oferent posiadają zdolność prawną, finansową, techniczną i zawodową niezbędne do realizacji udzielanego zamówienia” muszą być zarówno związane z przedmiotem zamówienia, jak też do niego proporcjonalne. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Regulacje krajowe – przesłanki wykluczenia
  • Regulacje krajowe – warunki udziału w postępowaniu
  • Wartość zamówienia i warunki zdolności ekonomicznej lub finansowej
  • Warunki zdolności technicznej i zawodowej
  • Zakończenie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx