Wiedza i doświadczenie wykonawcy – prawda czy fałsz

41

Prawo zamówień publicznych w art. 22. ust. 2 stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Jest to norma, która kwalifikuje – bądź nie – danego wykonawcę´ do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.