http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

13

W dniu 14 czerwca 2023 roku w formule online odbyła się konferencja „Włączenie społeczne w zamówieniach publicznych”. Wzięło w niej udział około 130 przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej, zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych. Celem wydarzenia było podniesienie świadomości zamawiających w zakresie konieczności uwzględniania potrzeb osób defaworyzowanych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Działania podejmowane przez UZP w zakresie społecznych zamówień publicznych wpisują się w realizację celów społecznych określonych w strategicznych dokumentach rządowych, takich jak: „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”, „Polityka zakupowa państwa”, Program „Dostępność Plus”, „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”. W pierwszej części konferencji omówiono instrumenty z ustawy Prawo zamówień publicznych sprzyjające włączeniu społecznemu. Przybliżona została także ustawa o ekonomii społecznej i jej wpływ na zamówienia publiczne. Uczestnicy mogli również zapoznać się z doświadczeniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako społecznie zaangażowanej instytucji zamawiającej. W drugiej części omówione zostały zagadnienia dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego w praktyce. Poruszone zostały kwestie form wsparcia działań na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych do instytucji administracji publicznej. W tej części konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się również z praktycznymi przykładami działań w obszarze dostępności podejmowanymi przez instytucję zamawiające. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliły się przedstawicielki Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx