http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wprowadzenie w błąd zamawiającego

81

Interpretacje / Wyjaśnienia

Wprowadzenie w błąd zamawiającego

Część pierwsza

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono dwie nowe, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obydwie dotyczą wprowadzenie w błąd zamawiającego.

 

Powiązane artykuły

Tomasz Saganowski

 

            Przesłanki, o których mowa, zostały wprowadzone w art. 24 ust 1 w pkt. 16 i 17. Stanowią one, iż z postępowania o zamówienie wyklucza się:

           

„16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji,  że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx