http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wstępne konsultacje rynkowe

169

Prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia wymaga od zamawiającego znajomości rynku i dostępnych na nim rozwiązań. Z uwagi na specjalistyczny charakter zamówienia czy skomplikowane rozwiązania techniczne lub technologiczne, w wielu przypadkach pomocne w przygotowaniu postępowania mogą być bezpośrednie konsultacje zamawiającego z uczestnikami rynku, reprezentującymi daną branżę.

Aby zachęcić zamawiających do stosowania tego instrumentu w celu opracowywania nie tylko technicznych dokumentów zamówienia, ale także rozważenia innych aspektów związanych z planowanymi zamówieniami, w sposób bardziej przejrzysty niż miało to miejsce w dotychczasowym stanie prawnym została uregulowana możliwość przeprowadzenia przez nich wstępnych konsultacji rynkowych.

Wstępne konsultacje rynkowe stanowią odpowiednik dialogu technicznego, funkcjonującego na gruncie Pzp z 2004 r. (art. 31 – 31d). Zmiana nomenklatury pojęciowej nawiązuje do nazewnictwa przyjętego w dyrektywie 2014/24/UE (art. 40) oraz dyrektywie 2014/25/UE (art. 58). Istota obu tych instytucji pozostała taka sama, jednak niewielkie na pozór różnice mogą prowadzić do zwiększenia częstotliwości stosowania wstępnych konsultacji rynkowych.

 

Cel wstępnych konsultacji rynkowych

Art. 84 ust. 1 Pzp przewiduje, że wstępne konsultacje rynkowe zamawiający może prowadzić przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Celem konsultacji może być przygotowanie postępowania w każdym aspekcie, bez ograniczenia do opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji czy warunków umowy, jak miało to miejsce w poprzedniej regulacji.

Poszerzenie zakresu konsultacji nie przyczynia się jednak do znaczącego pomnożenia zakresu zagadnień mogących podlegać konsultacjom, bowiem podobnie, jak na gruncie Pzp z 2004 r., konsultacje będą mogły obejmować m.in. możliwości rynku w zakresie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, właściwości podmiotów funkcjonujących na danym rynku w celu prawidłowego określenia warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, czy warunki przyszłej umowy. Konsultacje będą mogły także dotyczyć kosztów związanych z realizacją zamówienia, które zamawiający może wziąć pod uwagę szacując jego wartość. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zakres podmiotowy konsultacji
  • Przebieg konsultacji
  • Konsekwencje udziału wykonawcy
  • we wstępnych konsultacjach rynkowych
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx