http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

69

W nowym Pzp w ramach Działu II. Rozdział 1. „Przygotowanie postępowania” wyodrębniono regulacje dotyczące ustalenia niektórych warunków zamówienia. W części tej zebrano przepisy dotyczące niektórych fakultatywnych elementów specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań, które w poprzedniej ustawie były rozproszone.

 

Taki stan rzeczy nierzadko wywoływał wątpliwości interpretacyjne co do ich charakteru. Na przykład przepisy dotyczące tzw. zamówień zastrzeżonych w poprzedniej ustawie ujęte w artykule odnoszącym się do określania warunków udziału w postępowaniu i były z tymi warunkami mylone. Warunki zamówienia, zgodnie z ich definicją (art. 7 pkt 29), dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Podział zamówienia na części – prawo czy obowiązek

Podział zamówienia na części stanowi jedno z narzędzi, za pomocą którego realizowany jest postulat zwiększenia konkurencji oraz dostosowywania zamówień do potrzeb i możliwości sektora MŚP, a tym samym zwiększania jego udziału w rynku zamówień publicznych. Zgodnie z ogólną wytyczną, zawartą w motywie 78 preambuły dyrektywy 2014/24/UE, instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.

Na gruncie art. 91 zamawiający może podzielić zamówienie na części, co wskazuje na jego  uprawnienie. Jednocześnie zamawiający zobowiązany jest wskazać w dokumentach zamówienia (najczęściej w SWZ lub OPiW) powody niedokonania podziału na części, co wyraża przyjętą w Pzp zasadę dążenia do podziału zamówienia.

Kwestia podziału zamówienia na części wymaga każdorazowo analizy rynku oraz potrzeb zamawiającego i celowości dokonania podziału. W konkretnych sytuacjach i w odniesieniu do danego zamówienia – jeżeli specyficzne realia rynkowe przemawiają za tym, że jedynym sposobem otwarcia zamówienia na konkurencję jest umożliwienie wykonawcom składania ofert częściowych – uprawnienie zamawiającego może przeistoczyć się w jego obowiązek. Konieczność zapewnienia dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom nie może jednak być powodem dokonania podziału zamówienia kosztem uzasadnionych potrzeb zamawiającego czy efektów, jakie można zapewnić przez udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Oferta wariantowa
  • Katalogi elektroniczne
  • Zamówienia zastrzeżone
  • Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
  • Zamówienia zrównoważone
  • Wadium

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx