http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wybrane aspekty kwalifikacji podmiotowej wykonawców

218

Zamówienie publiczne może uzyskać wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez zamawiającego. Zamawiający, w toku postępowania, dokonuje więc nie tylko oceny ofert, ale także kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Jest to zwykle proces dwuetapowy.

 

DWA ETAPY KWALIFIKACJI

 

Etap pierwszy

Pierwszy etap kwalifikacji podmiotowej obejmuje wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i jest dokonywany na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy. Co do zasady, oświadczenie to, wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składają wszyscy wykonawcy.

 

Odstępstwa od tej zasady ustanawiają regulacje ustawy dotyczące:

 

  • odwróconej kolejności oceny ofert, o której mowa w art.139 ust. 1. W trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.139 ust.2 ustawy, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
  • postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Jeżeli postępowanie w tym trybie zostało wszczęte na podstawie art.209 ust.1 pkt 4, to w związku z art. 212 ust. 4, zamawiający może odstąpić od żądania złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
  • postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1, jest składane nie później niż wraz z zawarciem umowy. W tym trybie, na podstawie art. 217 ust. 3 (powyżej progów unijnych) oraz art. 306 ust. 2 (poniżej progów unijnych) zamawiający może odstąpić od żądania złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
  • PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • FORMA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
  • KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW A OFERTA NAJWYŻEJ OCENIONA
  • KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW A WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx