http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyjaśnienia a modyfikacje treści specyfikacji warunków zamówienia

71

Po wejściu w życie nowego Prawa zamówień publicznych przepisy dotyczące wyjaśniania i modyfikacji treści SWZ zasadniczo nie ulegną zmianie, z zastrzeżeniem jednak regulacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

 

Regulacje prawne

Zgodnie z przepisem art. 137 ust. 7 nowego Pzp „w przypadku, gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256”. Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 3 „w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256”.

Należy przyjąć, że ze zmianą charakteru zamówienia, o której mowa w tych przepisach, będziemy mieli do czynienia w sytuacjach, w których modyfikacja SWZ spowodowałaby zmianę charakteru całego zamówienia, np. przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub dochodzi do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia.

Jeżeli zatem w wyniku zmiany treści SWZ wykonawca miałby zrealizować coś zupełnie innego, niż miał pierwotnie wykonać, zgodnie z tym przepisem zamawiający będzie zobowiązany do unieważnienia takiego postępowania – przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo przed upływem terminu składania ofert. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Wyjaśnianie treści specyfikacji
  • Zmiana treści specyfikacji i ogłoszenia

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx