Wykluczenie wykonawcy skazanego za przestępstwo finansowania terroryzmu

11

Część druga

Przejawem szczególnej ochrony środków publicznych są regulacje Prawa zamówień publicznych, wykluczające z postępowania o udzielenie zamówienia osoby prawomocnie skazanej za przestępstwa z zakresu terroryzmu, w szczególności za stypizowane w art. 165a Kodeksu karnego finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Pierwsza część artykułu prezentowała stypizowaną w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp instytucję wykluczenia wykonawcy, skazanego za przestępstwo finansowania terroryzmu, zarysowując problematykę zawartej w art. 108 ust. 1 pkt 1 in fine klauzuli równoważącej prawomocne skazanie w Polsce ze skazaniem za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, czyli „zagranicznego prawa pisanego i zwyczajowego, więc innymi słowy, wszelkiego prawa obowiązującego w obcym państwie”. Opisano trudności, jakie dla zamawiającego rodzić może sama weryfikacja faktu skazania, w szczególności w odniesieniu do wyroków skazujących, wydanych przez sądy państw spoza kręgu państw członkowskich UE.

Odrębnego omówienia wymagają jednak, tak w odniesieniu do przestępstwa finansowania terroryzmu, jak i do całego stypizowanego w art. 108 ust. 1 pkt. 1 Pzp katalogu podstaw wykluczenia wykonawców z tytułu prawomocnego skazania, dwa kolejne problemy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • USTALENIE TREŚCI PRAWA OBCEGO I ZNAMION CZYNU ZABRONIONEGO OKREŚLONEGO JEGO PRZEPISAMI
  • OGÓLNE I SZCZEGÓLNE SPOSOBY USTALANIA TREŚCI PRAWA OBCEGO
  • OPINIA BIEGŁYCH
  • SZCZEGÓLNY PRZYPADEK WYKONAWCÓW Z UKRAINY
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.