http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia na dokumentację projektową

46

Zgodnie z art. 31 ust. 2 Prawa zamówień publicznych jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Ust. 3 tego przepisu określa cel, jaki ma do spełnienia program funkcjonalno-użytkowy. Ma to więc być opracowanie obejmujące opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego określa szczegółowe wymagania dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego, a więc dokumentu, który musi być sporządzony, gdy zamawiający chce udzielić zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej. Program ten służy także do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Programy funkcjonalno-użytkowe mogą wykonywać osoby nie posiadające uprawnień budowlanych. Jednak biorąc pod uwagę rangę tego dokumentu wynikającą z faktu, że ma on zastąpić dokumentację projektową, a także powyższe bardzo szczegółowe wymagania dotyczące jego zawartości, może on być praktycznie wykonany  przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane lub co najmniej odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, a właściwie przez zespół projektantów posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx