http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia na grupowe ubezpieczenie pracowników

61

{jcomments off}SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających.

1. Rodzaje i charakterystyka grupowych ubezpieczeń pracowniczych,

 • rodzajów ubezpieczeń występujących w grupowych programach pracowniczych,
  • ubezpieczenie na życie o charakterze ochronnym, 
  • ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, 
  • ubezpieczenie zdrowotne, 
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • charakterystyka opisu przedmiotu zamówienia,

2. Przygotowanie postępowania

 • analiza dotychczasowych umów ubezpieczenia,
 • ustalenie zakresu udzielanego zamówienia, 
  • możliwości wykorzystania efektu skali, 
  • podział zamówienia na części, 
  • optymalny czas trwania umowy,

3. Oszacowanie wartości zamówienia

 • uwzględnienie różnych wariantów programu,
 • ubezpieczenia członków rodzin, 
 • zamówienia uzupełniające,

4. Wybór trybu postępowania

 • zalety i wady poszczególnych rozwiązań:
  • przetargu nieograniczonego, 
  • przetargu ograniczonego, 
  • negocjacji z ogłoszeniem, 
  • dialogu konkurencyjnego, 
 • konsekwencje wyboru trybu,

5. Potencjalni wykonawcy

Powiązane artykuły
 • specyfika zakładów ubezpieczeń jako wykonawców,
 • określenie warunków udziału w postępowaniu,
 • opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

6. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia

 • odniesienie się do dotychczasowego programu,
 • metody uzyskania informacji od pracowników, 
 • niwelowanie różnic w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
 • rodzaje i wysokości świadczeń, 
 • określenie wartości zamówienia,

7. Ustalenie kryteriów oceny ofert,

 • pozacenowe kryteria oceny ofert,
 • obligatoryjny i fakultatywny zakres ubezpieczenia, 
 • ranga poszczególnych świadczeń,

8. Zawarcie umowy i wdrożenie programu,

 • istotne postanowienia umowy,
 • wzór umowy, 
 • wprowadzanie programu,

9. Udział brokera w postępowaniu,

 • powierzenie przeprowadzenia postępowania brokerowi,
 • udział brokera w komisji przetargowej 
  • członek komisji,
  • biegły, 
 • zakres możliwych działań brokera na etapie: 
  • przygotowanie postępowania, 
  • prowadzenia postępowania, 
  • zawarcia i obsługi umowy,

Warsztaty

1. Opracowanie warunków udziału w postępowaniu według danych, przekazanych przez wykładowcę.

2. Opracowanie kryteriów oceny ofert według danych, przekazanych przez wykładowcę.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx