http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych

42

{jcomments off}SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających.

1.Co to są środki europejskie,

 • programy operacyjne,
 • zarządzanie środkami europejskimi, 
 • transfery na rzecz beneficjentów,

2. Wymagania wynikające z prawa traktatowego i dyrektyw europejskich a Pzp,

 • status warunków kontraktowych FIDIC,

3. Umowa o dofinansowanie kosztów realizacji projektu ze środków europejskich,

 • charakter prawny umowy,
 • umowa a decyzja o dofinansowaniu,
 • istotne postanowienia umowy,
 • klauzule ważne w kontekście realizacji zamówienia publicznego,
 • „kwalifikowalność” wydatków,

4. „Europejskie” zasady udzielania zamówień publicznych,

 • podstawowe normy zawarte w dyrektywach,
 • orzecznictwo ETS (TS),
 • konsekwencje braku spójności przepisów krajowych i europejskich,

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia w aspekcie „europejskich” zasad oraz umowy o dofinansowanie projektu,

Powiązane artykuły
 • wybór właściwej procedury,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • ogłoszenia o zamówieniu – forma i treść,
 • warunki wymagane od wykonawców oraz dokumentowanie ich spełniania,
 • kryteria oceny ofert,
 • wybór oferty najkorzystniejszej,
 • istotne postanowienia umowy,

6. Konstruowanie SIWZ,

 • części składowe oraz sposób ich formułowania,
 • zapisy ważne z punktu widzenia umowy o dofinansowanie,
 • terminy,
 • odpowiedzi na zapytania,

7. Krajowy system kontrolowania wydatków ze środków Unii Europejskiej,

 • przepisy europejskie,
 • organy uprawnione,
 • Instytucja Zarządzająca
 • kontrola Prezesa UZP,

8. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące kontroli realizacji umów,

 • charakter prawny wytycznych,
 • dokument dotyczący wymierzania korekt finansowych,

9. Konsekwencje naruszeń stwierdzonych w toku kontroli,

 • korekty finansowe („Taryfikator”),
 • cofnięcia dofinansowania,
 • odpowiedzialność karno-administracyjna,

10. Najczęściej stwierdzane naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

 

Warsztaty

Opracowanie schematu specyfikacji istotnych warunków zamówienia według założeń, przedstawionych przez wykładowcę.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx