http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszych miesiącach 2018 roku

47

W styczniu i lutym 2018 roku opublikowano 55.238 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 43.599, a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 11.639. Ogłoszeń dotyczących koncesji opublikowano 8 – w BZP 6, w TED 2. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano 43.153 ogłoszenia, w BZP 33.918, w TED 9.235.

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 22.133, w tym w BZP 18.606, w TED 3.527, a ogłoszeń o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – 37, w tym w BZP 2, w TED 35.                

Liczbę ogłoszeń opublikowanych w styczniu i lutym bieżącego roku przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj ogłoszenia

Miejsce publikacji

RAZEM

BZP

TED

O zamówieniu

18.606

3.527

22.133

O zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

2

35

37

O udzieleniu zamówienia

17.374

4.991

22.365

O konkursie

16

5

21

O wynikach konkursu

14

25

39

O zmianie ogłoszenia

6.694

2.523

9.217

O zamiarze zawarcia umowy

421

184

605

O zmianie umowy

472

78

550

Informacyjne o planowanych zamówieniach

260

260

O profilu nabywcy

11

11

R A Z E M

43.599

11.639

55.238

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 22.265, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.374, a w TED 4.991. Dla porównania – w analogicznym okresie roku 2017 opublikowano łącznie 17.594 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w BZP 13.967 i w TED 3.632.     

Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach, opublikowanych w BZP w latach 2016 – 2018 obrazuje poniższy diagram:

Diagram ze strony 3 (Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2016-2018). 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia

BZP

TED

Ogółem

Roboty budowlane

46,91%

11,04%

41,14%

Dostawy

29,72%

52,09%

33,32%

Usługi

23,37%

36,87%

25,54%

Powiązane artykuły

Dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,33% (w r. 2017 – 99,31% i 98,43% (w r. 2017 – 98,03%). Wskaźniki stosowania pozostałych trybów, liczone łącznie w odniesieniu do obydwu kategorii wartości zamówienia nie przekraczają 0,5%.

W pierwszych miesiącach bieżącego roku wskaźnik dotyczący ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w stosunku do roku 2017 pozostawał na analogicznym poziomie. Cena jako jedyne kryterium stosowana była w co dziesiątym postępowaniu ogłaszanym w BZP oraz w 22% postępowań ogłaszanych w TED.

Dane z ogłoszeń publikowanych w TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań

Roboty

budowlane

Dostawy

Usługi

Ogółem

 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Cena jako jedyne

kryterium

11%

10%

26%

27%

19%

17%

22%

22%

Cena i inne kryteria

89%

90%

74%

73%

81%

83%

78%

78%

Na nieco niższym poziomie niż w roku 2017 kształtowała się konkurencyjność postępowań. Średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu wynosiła 2,18 (rok 2017 – 2,38), ofert odrzucanych 1,36 (rok 2017 – 1,49).

W pierwszych dwóch miesiącach roku bieżącego polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 147 zamówień na łączną kwotę 496.202.688 zł., natomiast polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 15 kontraktów na łączną kwotę 51.451.714  euro.

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego

UZP Nr 2/2018

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx