http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w roku 2017

281

W roku 2017 udzielono 139 133 zamówienia (w 2016 r. – 129 776), których wartość wyniosła 163,2 mld zł (w 2016 r. – 107,4 mld zł), co stanowi ok. 8,23% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2017 (szacunek PKB GUS: 1 982,1 mld zł). Oznacza to, iż wartość polskiego rynku zamówień publicznych wzrosła w roku minionym o blisko 56 mld. złotych.

W 86% (82% w 2016 r.) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 9,67% postępowań (w 2016 r. – 13,42%). Roboty budowlane stanowiły 44% (w 2016 r. – 34%), dostawy 31% (w 2016 r. – 36%) a usługi – 25% (w 2016 r. – 30%) wartości udzielonych zamówień.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 124 856 (w 2016 r. – 92 320) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 113 333 (w 2016 r. – 88 587) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 22 476 ogłoszeń o przetargach i konkursach (18 254 w 2016 r.), co stanowiło 11% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 44% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie. Opublikowano także 22 696 (w 2016 r. – 17 682) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.

Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 97% (w 2016 r. – 95%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym (dane ustalone w oparciu o siedziby przedsiębiorstw, nie badano struktury właścicielskiej i kapitału przedsiębiorców), a 69 kontraktów (w 2016 r. – 68) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.

Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 38 dni (w 2016 r. – 36 dni), natomiast powyżej progów unijnych – 93 dni (w 2016 r. – 81 dni).

W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,38 (w 2016 r. – 2,87). W przypadku zamówień o wartościach powyżej progów unijnych średnia ta wyniosła 2,23 (w 2016 r. – 2,51).

W 83,16% (w 2016 r. – 83,20%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert. W 22% (w 2016 r. – 14%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i 10% (w 2016 r. – 9%) postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 84 aukcje (w 2016 r. – 298), osiągając w sumie prawie 11 mln zł oszczędności (w 2016 r. – 39 mln zł) w stosunku do złożonych ofert pisemnych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 291 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w 2016 r. – 264), w tym: 218 (w 2016 r. – 101) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 60 kontroli doraźnych (w 2016 r. – 140) oraz 13 kontroli doraźnych z zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2016 r. – 23).

W 46% (w 2016 r. – 64%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W roku 2017 rozpatrzono także 514 wniosków o kontrolę (w 2016 r. – 573).

Źródło: „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 roku”, www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx