Dynamiczny wzrost wartości rynku

73

Rok 2017 to szczególny rok dla systemu zamówień publicznych. Dane zebrane w Sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. wskazują na interesujące tendencje zachodzące na rynku zamówień publicznych.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wartość rynku zamówień publicznych. 163,2 mld zł wydanych przez polskich zamawiających w procedurach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych to wartość, którą zbliżyliśmy się do najwyższej dotychczas wartości rynku z roku 2010. Skala środków publicznych wydatkowanych w trybie zamówień publicznych w 2017 r. jest o tyle doniosła, że porównanie jej z wartością rynku z roku poprzedniego świadczy o skierowaniu do realizacji publicznych przedsięwzięć w ramach zamówień publicznych o ponad 55 mld zł więcej niż w 2016 r.

Niewątpliwie na wzrost wartości rynku zamówień publicznych w 2017 r. miała wpływ realizacja szeregu inwestycji infrastrukturalnych, w tym związanych z kontraktowaniem środków europejskich z perspektywy finansowej 2014 – 2020. Tak więc zasadniczy wkład w tym zakresie mają realizowane w ramach procedur…

Małgorzaty Stręciwilk
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis