http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w styczniu 2019 roku

53

W styczniu 2019 roku opublikowano 28.229 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 21.463, a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 6.766. Opublikowano także 2 ogłoszenia dotyczących koncesji 1 – w BZP oraz 1 w TED. W styczniu roku ubiegłego opublikowano 29.116 ogłoszeń, w BZP 23.081, w TED 6.035.

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 9.123 (w styczniu 2018r. – 10.505), w tym w BZP 7.550, w TED 1.573, a ogłoszeń o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – 29, w tym w BZP 6, w TED 23.

 

Liczbę ogłoszeń opublikowanych w styczniu bieżącego roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj ogłoszenia Miejsce publikacji RAZEM
BZP TED
O zamówieniu 7.550 1.573 9.123
O zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 6 23 29
O udzieleniu zamówienia 10.126 3.283 13.419
O konkursie 5 2 7
O wynikach konkursu 1 22 23
O zmianie ogłoszenia 3.152 1.479 4.631
O zamiarze zawarcia umowy 305 95 400
O zmianie umowy 308 73 381
Informacyjne o planowanych zamówieniach 160 160
O profilu nabywcy 56 56
R A Z E M 21.463 6.766 28.229

 

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 13.419, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 10.126, a w TED 3.283. Dla porównania – w styczniu 2018 roku opublikowano łącznie 13.319 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, w BZP 10.491 i w TED 2.828.

 

Wśród postępowań wszczętych w styczniu, zarówno o wartości niższej jak i wyższej od progów unijnych dominują dostawy, na drugim miejscu są roboty budowlane, na trzecim usługi. Prezentuje to poniższa tabela:

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia BZP TED Ogółem
Roboty budowlane 34,85% 9,84% 30,48%
Dostawy 37,43% 50,50% 39,71%
Usługi 27,72% 39,66% 29,81%

 

Dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,62% (w r. 2018 – 99,28%) i 97,81% (w r. 2018 – 98,16%). Wskaźniki stosowania pozostałych trybów, liczone łącznie w odniesieniu do obydwu kategorii wartości zamówienia, podobnie jak w styczniu ubiegłego roku, nie przekraczają 0,5%.

 

W pierwszym miesiącu bieżącego roku wskaźnik dotyczący ceny jako jedynego kryterium oceny ofert stosunku do stycznia roku 2018 uległ lekkiej zmianie. Cena jako jedyne kryterium stosowana była w 13% postępowań ogłaszanych w BZP (w roku 2018 – 11%) oraz w 28%  postępowań ogłaszanych w TED (w roku 2018 – 22%).

 

Dane z ogłoszeń publikowanych w TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań

Roboty

budowlane

Dostawy Usługi Ogółem
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Cena jako jedyne

kryterium

10% 13% 27% 30% 17% 30% 22% 28%
Cena i inne kryteria 90% 87% 73% 70% 83% 70% 78% 72%

 

Pierwszy miesiąc roku bieżącego potwierdził utrzymującą się spadkową tendencję wskaźnika konkurencyjność postępowań. Średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu wynosiła 2,05 (styczeń 2018r. – 2,18), a ofert odrzucanych 1,36 (styczeń 2018r.  – 1,36).

 

W styczniu roku bieżącego polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 96 zamówień na łączną kwotę 434.276.872 zł., natomiast polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 9 kontraktów na łączną kwotę 13.235.573  euro.

Opr. na podst.
Biuletynu Informacyjnego
UZP Nr 1/2019
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx