http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WAŻNOŚĆ PODPISU KWALIFIKOWANEGO

61

W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryza­cji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. Z treści komuni­katu wynika, że podpisy kwalifiko­wane, które złożono z użyciem waż­nych certyfikatów i przy wykorzysta­niu algorytmu SHA-1 pozostają waż­ne. W ocenie Ministerstwa Cyfryza­cji, do czasu formalnego wycofania przez Europejski Instytut Standar­dów Technicznych (ETSI) algorytm SHA-1 spełnia wymogi dla walidacji kwalifikowanych podpisów elektro­nicznych z art. 32 eIDAS. W konse­kwencji w opinii Prezesa Urzędu Za­mówień Publicznych oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postę­powaniu, jednolite europejskie do­kumenty zamówienia oraz oświad­czenia i dokumenty występujące w postępowaniach o udzielenie za­mówienia publicznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpi­sem elektronicznym z zastosowa­niem algorytm SHA-1, są dokumen­tarni prawidłowo podpisanymi w ro­zumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczegól­ności nie jest dopuszczalne odrzuce­nie oferty z tego tylko powodu, że zo­stała opatrzona podpisem kwalifiko­wanym, w którym zastosowano al­gorytm funkcji skrótu SHA-1.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx