Zamówienia uzupełniające

52

Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu na udzielenie zamówień uzupełniających, przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy (dla zamawiających klasycznych) oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 (dla zamawiających sektorowych). Udzielenie takich zamówienia uwarunkowane jest jednakże spełnieniem wymogów, określonych przez ustawodawcę.