ZAPOWIEDŹ PRZYGOTOWANIA WZORCOWYCH SPECYFIKACJI DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

38

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział przygotowanie wzorcowych specyfikacji, jakie miałyby być stosowane w zamówieniach publicznych. Podkreślił, iż w procedurze przetargowej nie należy brać pod uwagę jedynie kwestii finansowej, a kierowanie się przy takich zamówieniach wyłącznie kryterium ceny wynika z „histerii antykorupcyjnej”. Im niższa cena wykonania danej inwestycji, tym mniejsze prawdopodobieństwo niejasności finansowych. Ponadto, rozważa także rozwiązanie, stosowane w niektórych krajach, polegające na odrzuceniu najwyższej i najniższej oferty i dokonanie wyboru z pozostałych ofert. Chodzi o to, aby kontrahenci w tej sytuacji nie zaniżali maksymalnie kwot wykonania prac, skutkujących niemożnością wywiązania się z postanowień kontraktu.