Zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

67

Zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości są kolejnymi, po jawności, naczelnymi regułami, na których opiera się system zamówień publicznych. Ich pochodzenie wywodzone jest wprost z traktatów unijnych – Traktatu ustanawiającego Unię Europejską (TWE) oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Zasady te do praktycznego stosowania w prawie polskim zostały wprowadzone szeregiem dyrektyw unijnych, a dokładnie – wynikającymi z nich przepisami, znajdującymi się w ustawach oraz aktach wykonawczych.

Naczelną zasadą wszystkich relacji prawnych i gospodarczych w krajach Unii Europejskiej jest traktowanie przedsiębiorców na równych zasadach, bez stosowania praktyk powodujących jakiekolwiek nieuzasadnione uprzywilejowanie jednych podmiotów względem innych. Najmniejsze naruszenia tych zasad, choćby tylko potencjalne, mogą spotkać się z represjami ze strony szeregu instytucji powołanych do nadzorowania ich przestrzegania…

Marcin Meducki

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.