Zatrzymanie wadium spowodowane nie uzupełnieniem dokumentów

49

Obowiązujący ponad cztery lata art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych nadal wzbudza liczne kontrowersje, a linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych nadal ewoluuje. Zgodnie z tym przepisem zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.