Zdolność kredytowa pod warunkiem

45

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Celem weryfikacji, czy wykonawca spełnia ten warunek, zamawiający może żądać od wykonawcy przedłożenia odpowiednich dokumentów.