Cena rażąco niska

36

Jednym z bardzo ważnych problemów występujących w procedurach udzielania zamówień publicznych są oferty, które w ocenie zamawiającego zawierają cenę rażąco niską. Zamawiający obawiają się, a jak wskazuje praktyka – w pełni zasadnie – że wybór wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania zamówienia za taką cenę, skutkuje problemami z należytym wykonaniem zamówienia.