Charakter umowy koncesji

55

Koncesje są umowami odpłatnymi, poprzez które zamawiający powierza wykonawcy (koncesjonariuszowi) wykonanie robót budowlanych (umowa koncesji na roboty budowlane) lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami (umowa koncesji na usługi).

Stronami umowy koncesji są zamawiający (podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o umowie koncesji) oraz koncesjonariusz (wykonawca biorący udział w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, z którym zawarto umowę koncesji – art. 2 pkt 3 ustawy o umowie koncesji).

Jeżeli przepisy ustawy o umowie koncesji nie stanowią inaczej, do umów koncesji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Odesłanie do stosowania przepisów Kodeksu cywilnego przesądza o cywilnoprawnym charakterze umowy koncesji.

Pomimo tego, że stroną umowy jest zamawiający (najczęściej z sektora finansów publicznych), a jej cel wyznaczony jest podstawą publicznoprawną (pozyskaniem zasobów koncesjonariusza do realizacji zadań publicznych), umowa ta zawierana jest z podmiotem prywatnym i do jej zawarcia wymagane jest osiągnięcie konsensusu. Strony tej umowy są autonomicznymi względem siebie, równorzędnymi podmiotami. Zamawiającemu w stosunkach z koncesjonariuszem nie przysługuje atrybut władztwa administracyjnego.

Zawarcie umowy koncesji wymaga przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, wszczynanego w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, wstępnego ogłoszenia informacyjnego albo przekazania zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Przedmiot umowy koncesji
  • Wynagrodzenie
  • Ryzyko ekonomiczne
  • Zawarcie umowy koncesji
  • Wykonywanie umowy koncesji
  • Zakres świadczenia koncesjonariusza
  • Jawność umowy koncesji
  • Okres obowiązywania koncesji
  • Zmiany umowy koncesji

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.