http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Charakter umowy koncesji

77

Koncesje są umowami odpłatnymi, poprzez które zamawiający powierza wykonawcy (koncesjonariuszowi) wykonanie robót budowlanych (umowa koncesji na roboty budowlane) lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami (umowa koncesji na usługi).

Stronami umowy koncesji są zamawiający (podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o umowie koncesji) oraz koncesjonariusz (wykonawca biorący udział w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, z którym zawarto umowę koncesji – art. 2 pkt 3 ustawy o umowie koncesji).

Jeżeli przepisy ustawy o umowie koncesji nie stanowią inaczej, do umów koncesji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Odesłanie do stosowania przepisów Kodeksu cywilnego przesądza o cywilnoprawnym charakterze umowy koncesji.

Pomimo tego, że stroną umowy jest zamawiający (najczęściej z sektora finansów publicznych), a jej cel wyznaczony jest podstawą publicznoprawną (pozyskaniem zasobów koncesjonariusza do realizacji zadań publicznych), umowa ta zawierana jest z podmiotem prywatnym i do jej zawarcia wymagane jest osiągnięcie konsensusu. Strony tej umowy są autonomicznymi względem siebie, równorzędnymi podmiotami. Zamawiającemu w stosunkach z koncesjonariuszem nie przysługuje atrybut władztwa administracyjnego.

Zawarcie umowy koncesji wymaga przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, wszczynanego w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, wstępnego ogłoszenia informacyjnego albo przekazania zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Przedmiot umowy koncesji
  • Wynagrodzenie
  • Ryzyko ekonomiczne
  • Zawarcie umowy koncesji
  • Wykonywanie umowy koncesji
  • Zakres świadczenia koncesjonariusza
  • Jawność umowy koncesji
  • Okres obowiązywania koncesji
  • Zmiany umowy koncesji

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx